Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει Τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν :

♦  Αποτύπωση εκτάσεων.
♦  Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα.
♦  Οριοθέτηση κτημάτων:
–  Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
–  Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87
–  Από χάρτες Γ.Υ.Σ.

♦  Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
♦  Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
♦  Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
♦  Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
♦  Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Τοπογραφικά

Επικοινωνήστε μαζί μας!